ഷെൻ‌സെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനറൽ ആശുപത്രി

ഗ്രേഡ് -3 ജനറൽ ആശുപത്രി, ഷെൻ‌സെൻ മെഡിക്കൽ ഇൻ‌ഷുറൻസ് നിയുക്ത ആശുപത്രി, ഷെൻ‌സെൻ സർവകലാശാലയുടെ നേരിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ആശുപത്രി എന്നിവയാണ് ഷെൻ‌സെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനറൽ ആശുപത്രി.

വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുക

നിലവിൽ 25 ക്ലിനിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളും 10 മെഡിക്കൽ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.

h (4)
h (5)

ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോം

മൂന്ന് ദേശീയ ലബോറട്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ: നാഷണൽ ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്റർ, മെഡിക്കൽ അൾട്രാസൗണ്ടിന്റെ പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായുള്ള ദേശീയ, പ്രാദേശിക ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറീസ്, മെഡിക്കൽ സിന്തറ്റിക് ബയോളജി ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി ദേശീയ, പ്രാദേശിക ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറി.

ഒരു ആഭ്യന്തര, വിദേശ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സഹകരണ അടിത്തറ: കാൻസർ സ്റ്റെം സെൽ വാക്‌സിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ വികസന അടിത്തറ.

ആറ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ കീ ലബോറട്ടറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ: ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് കീ ലബോറട്ടറി ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് ഇമേജിംഗ്, ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് കീ ലബോറട്ടറി ഓഫ് ജീനോം സ്ഥിരത, രോഗം തടയൽ, ചികിത്സ, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ കീ ലബോറട്ടറി ഓഫ് ടിഷ്യു, ഓർഗൻ റീജിയണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസീസ്, ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അലർജൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്റർ, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്റർ, ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് നാച്ചുറൽ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾ ഇന്നൊവേഷൻ ഡ്രഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്റർ;

ഷെൻ‌ഷെനിലെ ഒരു നോബൽ സമ്മാന ലബോറട്ടറി: ഷെൻ‌ഷെൻ സർവകലാശാലയുടെ മാർഷൽ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറി;

14 മുനിസിപ്പൽ ലബോറട്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ.

h (1)
h (3)